Du är här

Metoder

​Fyra olika inventeringsprogram ingår i Svensk Fågeltaxering:

Standardrutter, Punktrutter (sommar respektive vinter), samt Nattfågelräkningen. De två förstnämnda genomförs under häckningstid (maj-juni) medan vinterpunktrutterna ("Vinterfågelräkningen") utförs en eller flera gånger per vinter. Nattfåglar räknas i mars, april och juni. På Standardrutterna och Nattfågelräkningen räknas även större däggdjur.

De fyra inventeringarna bygger i huvudsak på ideella insatser av fågelskådare runt om i Sverige, men för den som inventerar standard- respektive nattrutter finns möjlighet till viss ersättning.

En inventering består i att en gång per år, oftast några timmar på morgonen, besöka ett antal punkter i landskapet och därifrån räkna samtliga fåglar som ses och hörs. Vad gäller punktrutterna får deltagaren själv bestämma var räkningarna skall ske. Vid Standardruttsräkningarna besöker man på förhand givna platser och metodiken är något annorlunda. Nattfågelräkningen är en hybrid mellan standardrutter och punkrutter.

En punktaxeringsrutt, sommar eller vinter, kan läggas upp och göras utan att kontakta oss i förväg.

Vill du däremot inventera en standardrutt eller nattfågelrutt så ska den bokas hos oss först.

Grundkravet vi ställer på inventeraren är att de ska kunna känna igen de flesta av Sveriges fåglar till utseende och läte.