Du är här

Metodik kustfågelrutor

Metodik kustfågelrutor

Bakgrund och mål

Fram till år 2014 saknade Sverige en nationell övervakning av kusthäckande fåglar, men år 2015 sjösattes delprogrammet Nationell kustfågelövervakning, som en del av den nationella miljöövervakningen. Delprogrammets huvudsakliga mål är att genom årliga inventeringar av de 200 rutor (2 km x 2 km) som ingår skapa underlag för trendanalyser av kustens fåglar på nationell och till viss del regional nivå.

Rutorna är fördelade länsvis längs Sveriges kust i proportion till hur många öar det finns inom respektive län. Exempelvis har Stockholms län, med allra flest öar, tilldelats 50 rutor, medan Hallands län, med betydligt färre öar, fått fyra. Rutorna har fasta positioner och målsättningen är att samtliga ska besökas en gång per år under häckningstid. En ruta innehåller minst en ö.

Metodik

Inventeringen genomförs huvudsakligen från båt. Endast fåglar som ses inom rutan ska registreras. Inom en ruta ska samtliga öar besökas. Man färdas runt öarna med båt på ett avstånd av max 50 m. Vissa förutbestämda öar ska landstigas, vilka dessa är framgår av de fältkartor som tilldelats inventerarna.

Viktigt att notera är att inte endast fåglar som ses i anslutning till öar ska registreras, utan även de ute på öppet vatten. Självfallet är det svårt att avgöra var rutgränsen går i öppet vatten, här får inventeraren helt enkelt göra sitt bästa.

Aktuella inventeringsarter är förutom klassiska kust‐ och skärgårdsfåglar som samtliga andfåglar, lommar, doppingar, skarvar, hägrar, vadare, måsfåglar, tärnor, alkor även sothöna, trana, skärpiplärka samt ett antal predatorer. Av de aktuella arterna ska samtliga individer förutom årsungar räknas.

Om inventeraren så vill kan hen välja att dela upp bokföring av fåglar som observeras inom ett avstånd på <100m från en ö (inkl. ön), respektive >100m från ö. Detta är dock frivilligt förutom i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län där detta görs genomgående för att synkronisera datainsamlingen med det pågående regionala programmet där.

Dubbelräkning av enskilda fågelindivider ska i möjligaste mån undvikas, dvs. flyger en fågel ut från en ö och lägger sig på det öppna vattnet > 100 m från ön, ska denna endast räknas till ön och inte även till det öppna vattnet > 100 m från ön.

Det som senare ska inrapporteras i resultatprotokollet som kan hämtas här är antalet observerade fåglar per art inom en ruta, eventuellt uppdelat på ö-nära och öppet vattenobservationer enligt ovan.

Ejderungar

Sedan år 2017 har flertalet län valt att även registrera antalet ejderungar som ses under inventeringen. Det som då ska registreras är totalantalet observerade ejderungar inom en ruta och den inom rutan dominerande storleksklassen enligt följande:

1 < 25% av den vuxnas storlek

2 25-50 % av den vuxnas storlek

3 50-75 % av den vuxnas storlek

4 >75 % av den vuxnas storlek

Inventeringsperiod

Samtliga län söder om Gävleborgs län: 20 maj – 5 juni, Gävleborgs län: 25 maj – 10 juni, Västernorrlands län: 1 – 15 juni, Västerbottens län: 5 – 20 juni och Norrbottens län: 10 – 25 juni.

En mer fördjupad text om såväl bakgrund, mål och metodik återfinns i projektplanen.

Kom ihåg att skicka in protokollet så snart som möjligt efter utförd inventering