Du är här

Metodik sjöfågel höst och vinter

En flock med sovande viggar på ett blått hav med stenar i bakgrunden. Foto.

OBS! Vill du inventera en sektion så boka den först hos oss. Den kanske är upptagen. Så undviker vi onödigt dubbelarbete och vi får fler rutter inventerade.

Metodik sjöfågel höst och vinter

Bakgrund och mål

De internationella midvinterinventeringarna (januariräkningen) av sjöfåglar i Europa startade 1967 i Sverige och ett flertal andra länder. Vinterräkningarna av sjöfågel är därmed en av de längsta inventeringsserierna av svenska fåglar. Den utgör ett värdefullt hjälpmedel för att följa förändringarna av de i Sverige övervintrande sjöfågelbestånden. Resultaten från denna inventering rapporteras vidare till Wetlands International, som är den organisation som koordinerar midvinterräkningen på internationell nivå. År 1973 kom midvinterinventeringen att kompletteras med en septemberräkning av rastande sjöfåglar. Fram till år 2018 koordinerades inventeringarna av Leif Nilsson, Lunds universitet, men från och med 2019 sorterar de under Svensk Fågeltaxering.

Metodik

I dessa inventeringar räknas fåglar inom förutbe-stämda områden (räkningssektorer). Sektorerna är desamma för både september- och januari-inventeringen. Hela den svenska kusten är upp-delad i räkningssektorer, i inlandet utgör mindre sjöar en egen sektor, medan stora sjöar liksom åar och älvar ofta är uppdelade i flera. Kartor som visar samtliga befintliga inventeringssektorer kan ses i BioCollect. Det går även att kontakta oss direkt för att få fältkartor. Det går utmärkt att börja inventera inlandslokaler som inte finns med på kartorna, men målsättningen bör då vara att lokalen ska inventeras under flera år. Exempel på inventeringssektorer visas i kartan ovan.

Den som vill hoppa med i denna inventering bör först höra av sig till oss, detta inte minst för att undvika att någon väljer att inventera ett område som redan inventeras av någon annan. Det finns ingenting som hindrar att flera personer räknar olika delar av en sektor, men det ska då ske samordnat och under samma dag för att undvika att fåglar dubbelräknas.

De arter eller artgrupper som ska räknas är änder, gäss, svanar, doppingar, lommar, hägrar, skarvar, vadare (endast januari) och alkor.

För både september och januari gäller att räkningarna sker i mitten av respektive månad, exakt vilka datum varierar mellan år och meddelas i god tid innan inventeringarna.

Utrustning

Vid räkning längs kusten är tubkikare en förutsättning, men vissa mindre inlandslokaler kan klaras av med hjälp av endast handkikare.

Själva inventeringen

Målsättningen är att hela sektorn ska inventeras, men det är i praktiken i många fall omöjligt, främst längs kusten. Här är inte sällan en del av räkningsområdet dolt bakom någon ö eller oåtkomlig av andra skäl. Vid räkning av större sektorer får man räkna med att använda sig av flera observationspunkter. Själva räkningen i sig är okomplicerad, samtliga individer av aktuella arter ska registreras.

Rapportering sker först och främst via det protokoll som kan hämtas här, men det går fortsatt att rapportera på pappersprotokoll.

Mer att läsa finns på inventeringarnas ursprungliga hemsida där det fortlöpande läggs ut ny information.