Du är här

Sjöfågelrutter

En hane av årta står i kanten av en vårmark. En väl kamoflerad hona finns ockå med. Foto.

Sjöfågelrutterna - Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker (sjöar, åar, strandängar, småvatten och kuster) är ett samarbete mellan SOF- Birdlife Sverige/samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering. Syftet är att samla in data som i första hand kan användas för att beräkna trender för våtmarksfåglar, dvs. att följa populationsförändringar över tiden.

Sjöfågelrutterna omfattar alla typer av blöta miljöer utom mossar (som på nationell nivå täcks väl av standardrutterna). Detta innebär att miljöer som sjöar, vattendrag, småvatten, strandängar och kuststräckor kan ingå. Inom inventeringen räknas alla fågelarter, exklusive tättingar, knutna till vatten och våta miljöer, samt rovfåglar. De fåglar som ingår är därmed: lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar. Sjöfågelrutterna innebär att man räknar förekommande fågelindivider, inte antal häckande par.

Inventeringen sker vid ett tillfälle per rutt och år inom en förutbestämd period i maj månad. Inventeringsperioder är:

10-25 maj i Götaland och Svealand

15-31 maj i Norrland (med viss dragning mot senare delen ju längre norrut man kommer)

Det finns tre metoder att välja mellan. Den första är punktrutt, där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring den blöta miljön som ska täckas. Den andra är en punktinventering från ett fågeltorn eller en observationsplattform (en punkt). Det tredje alternativet är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observeras medan man går runt det område man vill täcka (linjetaxering). När man väl startat att räkna på ett sätt på en plats är meningen att man sedan fortsätter att räkna på samma sätt på den platsen framöver.

En rutt/slinga är inte personlig utan kan tas över av en ny inventerare om den förste inventeraren inte längre kan fortsätta med rutten. Man kan också vara flera personer som tillsammans delar på en gemensam rutt/slinga.

Mer detaljerad metodik finner du här.