Du är här

Våtmarksrutter

Från och med 2015 startar Svensk Fågeltaxering (SFT) tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening-BirdLife Sverige och landets regionala och lokala fågelföreningar, ett övervakningssystem för fåglar i våtmarker. Detta ska göras genom speciella ”rutter” (se nedan) förlagda just till våtmarker, sjöar, strandängar och kärr. Inventeringen i sig är relativt enkel, vilket gör att inte bara experter kommer att kunna delta. Även du som har goda fågelkunskaper, men kanske har mindre erfarenhet av att inventera är varmt välkommen. Förhoppningen är att detta inventeringsprojekt både ska kunna bidra till kunskapsinsamlandet när det gäller fåglarnas populationstrender och öka intresset för fåglarna och för att utföra inventeringar.

Våtmarksinventeringen ersätter den årliga riksinventeringen som SOF BirdLife har drivit tillsammans med regionalföreningarna under tidigare år, och är tänkt att bli ett löpande system med årliga inventeringar framöver. Det material som idag samlas in av Svensk Fågeltaxering genom punktrutter och standardrutter ger ganska små datamängder för många mer speciella arter knutna till våtmarker. Därför kommer detta nya system att komplettera de redan befintliga standard- och punktrutterna.

Det finns tre metoder att välja mellan. Den första är punktrutt, där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring/längs våtmarken. Den andra är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observeras medan man går. Det tredje alternativet är från ett fågeltorn eller observationsplattform (en punkt). Inventeringen ska genomföras vid ett tillfälle per rutt/slinga/punkt och år under specificerade perioder i maj månad. Metoderna testades förra våren i liten skala med gott resultat.

Ta kontakt med din regionala eller lokala förening och dra igång en våtmarksinventering eller kontakta oss på Svensk Fågeltaxering.