Du är här

Olika trender för staren i olika delar av Europa

söndag, december 8, 2019

Data från Svensk Fågeltaxering har ingått i en studie av starens populationsutveckling i Europa sedan 1980. I denna danskledda studie har data från 24 europeiska länder analyserats. Den sammanlagda trenden är tydligt negativ och antalet starar har minskat med ungefär 60 % i Europa sedan 1980. Minskningen gäller för nästan hela Europa, inklusive Sverige. Mot strömmen går dock sju länder i centrala och östra Europa, där arten istället ökat i antal. Analysen gav visst stöd för att antalet kor i ett land är viktigt för antalet starar (ju fler kor desto fler starar), vilket visats tidigare i mer lokala studier. Dock var sambandet ganska svagt, troligen beroende på att det i den officiella statistiken är svårt att skilja på kor som mestadels hålls inomhus (som inte gynnar staren) och sådana som i huvudsak betar utomhus (gynnsamt för staren). Läs studien här.