Du är här

Trender däggdjur

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 12 olika däggdjursarter varierat i antal i Sverige under vår och sommar perioden 2010-2022 (13 år). Data kommer från nattrutterna (brun linje, start 2010) och standardrutterna (svart linje, start 2011). För ett par arter finns bara trender från ett av inventeringsprogrammen. Rutter från hela landet är med i nattruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra halvan av Sverige. Därför speglar den bruna kurvan främst tillståndet i södra delen av Sverige. Standardrutterna är dock jämnt spridda över hela landet.