Du är här

Trender kustfågelrutorna

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 58 arter/underarter varierat under häckningstid perioden 2015-2022, alltså 8 år, baserat på data från kustfågelrutorna. Rutorna är lagda runt öar i den svenska skärgården på ett proportionerligt sätt mot förekomsten av öar. Resultaten bör ge en god bild av hur det går för fåglarna i den svenska skärgårdsmiljön. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med stor försiktighet.