Du är här

Trender nattrutterna

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 43 fågelarter och 12 däggdjursarter varierat under häckningstid perioden 2010-2022, alltså 13 år, baserat på data från nattrutterna. Längst ner visas också hur antalen av 6 grodjursarter varierat 2019-2022. Rutter från hela landet är med i nattruttsmaterialet, men de flesta är från södra och östra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i dessa delar av landet. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med försiktighet. För grodjuren är motsvarande siffra på hur många punkter per år som arten registrerats (vi räknar inte individer, bara om arten hörts eller inte på en punkt).