Du är här

Trender sommarpunktrutterna

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 154 olika arter/underarter varierat under häckningstid perioden 1975-2022, alltså 48 år, baserat på data från de fritt valda punktrutterna. Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i södra delen av landet. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med stor försiktighet.