Du är här

Trender standardrutterna

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 193 arter/underarter varierat under häckningstid perioden 1998-2022, alltså 25 år, baserat på data från standardrutterna. Standardrutterna täcker hela Sverige på ett representativt sätt. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med försiktighet.