Du är här

Trender vinterpunktrutterna

Diagrammen nedan visar med hur bestånden av 97 olika arter varierat under vintrarna 1975/1976-2021/2022, alltså 47 år, baserat på data från vinterpuonktrutterna. Resultaten är för perioden runt Jul och Nyår (Period 3). Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i södra delen av landet. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med stor försiktighet.